- Fredag må regjeringen komme med avgiftskutt som monner. Tiltakene som har kommet til nå demper akutte problemer, men forskyver bare konkursbølgen til den andre siden av krisen, sier Erlend Vagnild Fuglum, direktør i Byggeri- og drikkevareforeningen (BROD).

Drikkevareprodusentene rammes nå fra flere kanter:

  • full ordrestopp og null nysalg fra nedstengt uteliv, restaurant og hotell,
  • avlyste konserter og arrangementer,
  • en festivalsesong som mest sannsynlig er helt tapt,
  • et kiosk- og servicemarked der salget har gått i bakken fordi folk ikke lenger er på farten,
  • nedstenging av taxfreesalg og stort fall i eksportmarkedet.

Situasjonen er særlig alvorlig for bryggeriene, som rammes hardt av full stopp i uteliv og en tapt festivalsesong. Enkelte produsenter ser noe økt salg i dagligvare, men langt unna å kompensere for tapet i andre kanaler. For mange av småskalaprodusentene er hoveddelen av produktene sterkere enn butikkøl og kan derfor heller ikke selges i dagligvare.

En spørreundersøkelse gjort blant medlemmene i Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) viser at situasjonen etter to uker allerede er svært alvorlig: 29 % av småskalabryggeriene svarer at det nå er virksomhetskritisk. 41 % svarer at situasjonen er alvorlig.

- Det haster nå med å få på plass politiske tiltak for å redde næringen fra en serie konkurser, sier Fuglum. Han peker på tre enkle og ubyråkratiske grep som kan iverksettes raskt og som vil ha umiddelbar effekt: Utsatt innbetaling av særavgifter på drikke, fradrag på avgifter for det som ikke blir solgt (tap på fordringer), og midlertidig fritak fra moms og arbeidsgiveravgift gjennom kriseperioden.

Store permitteringer og økonomiske tap

BROD har hentet inn tall som viser at produsentene i snitt allerede har permittert 24% av de som arbeider i næringen. De største produsentene har permittert 22 %, mens småskalaprodusentene har permittert hele 58 % av sine ansatte.

De økonomiske tapene er betydelige. Samtlige produsenter som leverer til uteliv, restaurant, arrangementer og festivaler rapporterer om tapt salg. Småskalaprodusentene har i snitt tapt 247.000 kroner på salg til uteliv og restaurant i de to ukene siden tiltakene ble innført 12. mars. Samtidig forventer de å tape om lag en halv million i snitt på avlyste festivaler og arrangementer. (Merk at disse økonomiske tallene og særlig gjennomsnittstall må tolkes med varsomhet. Det er stort sprik fra de høyeste til de laveste tallene, og de rammer bedriftene ulikt. De minste bedriftene som har svart på dette spørsmålet har ingen formelt ansatte – de største har 14. I tillegg ser vi at de som svarer på spørsmål om forventet fremtidig tap legger ulike perioder og ulik optimisme/pessimisme til grunn. Likevel gir tallene en klar indikasjon.)

Dominoeffekt av konkurser i uteliv?

Undersøkelsen viser at drikkevareprodusentene nå risikerer å rammes dobbelt – gjennom at de ikke får betalt for varer som allerede er levert. Hele 86 % av respondentene i undersøkelsen sier at de allerede sliter med å få betalt for varer levert før krisen inntraff, og at de forventer tap på fordringer. Dette er varer som produsentene allerede har betalt inn særavgifter for.

Fakta om undersøkelsen

  • Nettskjema sendt til BRODs 133 medlemsbedrifter.
  • Antall respondenter: 26% av medlemsmassen, et representativt utvalg
  • Noen steder har produsenten svart med å oppgi kronebeløp i et intervall – der har vi i denne oppsummeringen konsekvent lagt til grunn det laveste tallet.
  • Skjemaet er besvart i perioden 19.-24.3.